Organizace mateřské školy

1. Děti se přijímají do MŠ od 6:35 do 8:00 hodin. Pokud se rodiče domluví s učitelkou, lze dítě přivádět dle potřeby rodiny.

2. Rodiče nebo jejich zástupce předá dítě učitelce ve třídě!

3. Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je uloženo ve třídě, kterou dítě navštěvuje. Bez něj učitelka nikomu jinému dítě nepředá!

4. Do MŠ patří dítě pouze zdravé. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních dětí!!

5. Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit v MŠ!

6. Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, změnu zdravotní pojišťovny…

7. Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem známá, musí tak učinit co nejdříve.
Rodiče jsou rovněž povinni odhlásit dítěti stravu den předem. V případě náhlé nemoci je možné si stravu vzít domů (týká se to jen prvního dne nečekané nemoci).

8. Rodiče jsou povinni zaplatit včas stravné, tj. do 15. dne následujícího měsíce platebním převodem. (inkaso)

9. Rodiče jsou povinni zaplatit včas úplatu za vzdělávání, tj. do 15. dne následujícího měsíce platebním převodem (inkaso).

10. Rodiče mají právo kdykoliv přijít do MŠ a zúčastnit se výchovně vzdělávacích aktivit.

11. Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni o dění v MŠ a mohou se ho i aktivně zúčastnit.

12. Rodiče mají právo na konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou (po předchozí domluvě).

13. Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po písemném upozornění zástupce dítěte tehdy:

když dítě nedochází do MŠ jeden měsíc bez omluvy
když zástupce dítěte narušuje opakovaně provoz MŠ a jednání s ním je bezúspěšné
když ředitelka školy přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a zájmům dítěte
když je to vhodné na základě vyjádření odborníků v průběhu zkušební doby
14. Pedagogická pracovnice odpovídá za dítě od doby převzetí od rodiče do doby převzetí dítěte rodiči nebo jejich zástupci.

15. Rodiče spolupracují s mateřskou školou v rámci otužování dětí, tzn, připravují dětem vhodné oblečení. Na vycházku učitelky zodpovědně vyberou části oblečení podle venkovní teploty a počasí.

16. Rodiče viditelně označí všechny osobní věci dítěte i ložní prádlo příslušnou značkou.

17. Ložní prádlo, které je majetkem školy, rodiče doma vyperou každé tři týdny; každý pátek berou na vyprání pyžamo a na umytí kelímek na čištění zubů. Na začátku školního roku přinesou rodiče zubní pastu.

18. Na pitný režim rodiče přinesou dětem označený vlastní plastový hrníček.

19. Dítě potřebuje:

oblečení do herny (kalhoty do pasu na gumu, tričko, případně mikinu)
oblečení na zahradu či vycházku (počítejte s tím, že se dítě umaže)
náhradní oblečení do skříňky (spodní prádlo, ponožky, punčochové kalhoty, tričko)
pyžamo a pláštěnku
přezůvky s plnou patou (ne pantofle)
Všechny věci, prosím, podepište!!!
20. Ve třech letech by dítě mělo umět: oblékat se a obouvat, zvládat hygienické návyky (toaleta, mytí…), samostatně se najíst, zapnout knoflíky.

Děti kreslící do sešitu hnědou pastelkou

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)
2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

zvládá odloučení od rodičů
vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
je si vědomé zodpovědnosti za své chování
dodržuje dohodnutá pravidla
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
spolupracuje ve skupině
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
řadí zpravidla prvky zleva doprava
používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
reaguje správně na světelné a akustické signály
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
„nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
pamatuje si říkadla, básničky, písničky
přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
postupuje podle pokynů
pracuje samostatně
8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
zná celou řadu písní, básní a říkadel
zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli
10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
zná faktory poškozující zdraví (kouření)
uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

Děti hrající si u tekoucí vody